TRAINING SYLLABUS

SHORIN RYU MATSUMURA SEITO KARATE and KOBUDO

KYU GRADE SYLLABUS

TESTING REQUIREMENTS KARATE KOBUDO / KIHON GEIKO
10 kyu promotion to
9 kyu
FUKYUGATA ICHI THE 15 BASIC EXERCISES WHITE BELT IPPON
9 kyu promotion to
8 kyu
WANSU WHITE BELT KICKS TUITE – SET A
8 kyu promotion to
7 kyu
PINAN SHODAN WHITE BELT
KICK DEFENSES
BO EXERCISES
TESTING REQUIREMENTS KARATE KOBUDO / KIHON GEIKO
7 kyu promotion to
6 kyu
PINAN NIDAN BO SHODAN GREEN BELT IPPON
6 kyu promotion to
5 kyu
NAIHANCHI SHO SAI EXERCISES
BO NIDAN
 TUITE – SET B
5 kyu promotion to
4 kyu
PINAN SANDAN SAI SHODAN
BO TAI BO 1 – 10
TESTING REQUIREMENTS KARATE KOBUDO / KIHON GEIKO
4 kyu promotion to
3 kyu
  NAIHANCHI NIDAN
ANANKU
SAI NIDAN BROWN BELT
IPPON
3 kyu promotion to
2 kyu
NAIHANCHI SANDAN  BO SANDAN KAMA EXERCISES
2 kyu promotion to
1 kyu
 PINAN YONDAN
SEISAN
SAI JITSU
SHUSHI NO KON SHO
TONFA EXERCISES
TESTING REQUIREMENTS KARATE KOBUDO / KIHON GEIKO
1 kyu promotion to SHODAN   PASSAI SHO KAMA SHODAN
SAI SANDAN
BLACK BELT IPPON

YUDANSHA GRADING SYLLABUS

TESTING REQUIREMENTS

KARATE KOBUDO / KIHON GEIKO
SHODAN promotion to
NIDAN
PINAN GODAN BO YONDAN
TONFA SHODAN

BLACK BELT IPPON
TUITE (STREET SELF DEFENCE)
NIDAN promotion to
SANDAN
PASSAI DAI TOKUMINE NO KON
KAMA NIDAN
BLACK BELT IPPON
SANDAN promotion to YONDAN CHINTO SOKEN NO NUNCHAKU
TONFA NIDAN
BLACK BELT IPPON
YONDAN promotion to GODAN GOJUSHIHO  MAEZATO NO TEKKO
SAKUGAWA NO KON SHO
BLACK BELT IPPON
GODAN promotion to ROKUDAN KUSANKU HAMAHIGA NO TONFA
BLACK BELT IPPON
ROKUDAN promotion to NANADAN KENSHINKAN ROHAI
MATSUMURA ROHAI
SAKUGAWA NO KON DAI 
TSUKEN SUNAKAKE NO KON

 

FURTHER ADVANCED KATA ARE HELD IN RESERVE BY THE SENIOR MASTER RANKS