TRAINING SYLLABUS

SHORIN RYU MATSUMURA SEITO AUSTRALIA

KYU GRADE SYLLABUS

TESTING REQUIREMENTS KARATE KOBUDO / KIHON
10 kyu promotion to
9 kyu
FUKYUGATA ICHI 25 BASIC EXERCISES WHITE BELT IPPON
9 kyu promotion to
8 kyu
FUKYUGATA NI WHITE BELT KICKS WHITE BELT TUITE
8 kyu promotion to
7 kyu
FUKYUGATA SAN BO EXERCISES WHITE BELT COUNTERS

 

TESTING REQUIREMENTS KARATE KOBUDO / KIHON
7 kyu promotion to
6 kyu
WANSU BO SHODAN
BO TAI BO 1 – 5
WHITE BELT IPPON / TUITE
6 kyu promotion to
5 kyu
PINAN SHODAN BO NIDAN
SAI EXERCISES
 GREEN BELT IPPON
5 kyu promotion to
4 kyu
PINAN NIDAN SAI SHODAN
BO TAI BO 6 – 10
GREEN BELT TUITE

 

TESTING REQUIREMENTS KARATE KOBUDO / KIHON
4 kyu promotion to
3 kyu
NAIHANCHI SHODAN  PINAN SANDAN SAI NIDAN GREEN BELT
IPPON / TUITE
3 kyu promotion to
2 kyu
NAIHANCHI NIDAN  ANANKU BO SANDAN BROWN BELT
IPPON / TUITE
2 kyu promotion to
1 kyu
NAIHANCHI SANDAN  PINAN YONDAN SAI JITSU KAMA EXERCISES

 

TESTING REQUIREMENTS KARATE KOBUDO / KIHON
1 kyu promotion to SHODAN   SEISAN PASSAI SHO  KAMA SHODAN  SHUSHI NO KON SHO BROWN BELT IPPON / TUITE

 

YUDANSHA GRADING SYLLABUS

 

TESTING REQUIREMENTS

KARATE KOBUDO KIHON
SHODAN promotion to NIDAN PINAN GODAN BO YONDAN
SAI SANDAN

BLACK BELT IPPON / TUITE

 

NIDAN promotion to SANDAN PASSAI DAI TOKUMINE NO KON   TONFA SHODAN BLACK BELT IPPON / TUITE

 

SANDAN promotion to YONDAN CHINTO KAMA NIDAN
TONFA NIDAN
BLACK BELT IPPON / TUITE

 

YONDAN promotion to GODAN GOJUSHIHO SOKEN NO NUNCHAKU 
MAEZATO NO TEKKO
BLACK BELT IPPON / TUITE

 

GODAN promotion to ROKUDAN KUSANKU SAKUGAWA NO KON SHO BLACK BELT IPPON / TUITE

 

ROKUDAN promotion to NANADAN MATSUMURA ROHAI SAKUGAWA NO KON DAI 
TSUKEN SUNAKAKE NO KON

 

FURTHER ADVANCED KATA ARE HELD IN RESERVE BY THE SENIOR MASTER RANKS