TRAINING SYLLABUS

ALL OKINAWAN SHORIN RYU KARATE AND KOBUDO FEDERATION

       KYU GRADE SYLLABUS

RANK
KARATE KATA

kisepatch

KIHON
9th kyu
Fyu kyu kata – 1
25 Basics
White belt ippon
8th kyu
Fyu kyu kata -2

White belt Tuite
Bo exercises

7th kyu
Fyu kyu kata – 3
Ippon kumite kicks
Fighting combinations
6th kyu
Wansu
OKINAWAN KOBUDO
Bo shodan
Sai exercises

Green belt Ippon
5th kyu
Pinan shodan
Bo tai bo
Bo nidan
Green belt tuite
4th kyu
Pinan nidan
Naihanchi shodan
Sai shodan
Bo jitsu
Kote-ate
3rd kyu
Pinan sandan
Naihanchi nidan
Sai nidan
Brown belt ippon
2nd kyu
Ananku
Naihanchi sandan
Bo sandan
Sai tai bo

Brown belt tuite
1st kyu
Pinan yondan
Seisan
Sai jitsu
Tai Sabaki Drills

YUDANSHA  SYLLABUS


SHODAN

Passai sho


Kama shodan
Syushi no kon sho

Black belt warm up
Black belt ippon kumite
Kama exercises
Tonfa exercises
Nunchaku exercises

NIDAN
Pinan godan

Bo yondan
Sai sandan

SANDAN
Passai dai
Nijushiho

Tonfa shodan
Tokumine no kon

YONDAN

 Jion
Chinto

Kama nidan
Syushi no kon dai


GODAN

Gojushiho

Nunchaku
Maezato no tekko
Hamahiga no sai


ROKUDAN

Kusanku
Sakugawa no kon sho
Hamahiga no tonfa
NANADAN
Rohai
Tsuken sunakake no kai